FORMS

PREMIER INTERNATIONAL LAW GROUP

ATTORNEYS & COUNSELORS-AT-LAW

575 Anton Blvd., Suite 300, Costa Mesa, CA 92626

Tel.: (888) 202-2042 - Fax.: (888) 958-1151- Email: infopilg@lawyer.com

Website: www.PremierInternationalLawGroup.com


IMMIGRATION INTAKE QUESTIONNAIRE
NH QUNG CÂU H QUI THIÊN NHIÊN

Prior to your consultation, please provide our office with the following materials so that we are best equipped to assess your case: Copy of passport biographic page, green card (if any), I-94 Arrival/Departure Card, any previous decisions by the Immigration Service, an Immigration Court, or any other immigration agency, as well as any criminal records, if applicable. Please complete this questionnaire to the best of your abilities and provide as much detail as possible. Please return the requested documentation, along with the completed questionnaire, by email to infopremierinternationallawgroup@lawyer.com, or deliver to Premier International Law Group, LLC, 575 Anton Blvd Suite 300, Costa Mesa, 92626.

Trước khi tham khảo ý kiến của bạn, vui lòng cung cấp cho văn phòng của chúng tôi những tài liệu dưới đây để chúng tôi được trang bị tốt nhất để đánh giá trường hợp của bạn: Bản sao hộ chiếu, thẻ xanh (nếu có), Thẻ đến / Khởi hành I-94, bất kỳ quyết định trước Dịch vụ nhập cư, Toà di trú, hoặc bất kỳ cơ quan di trú nào khác, cũng như hồ sơ hình sự, nếu có. Hãy hoàn thành bản câu hỏi này theo khả năng của bạn và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt. Vui lòng gửi lại bản yêu cầu, cùng với bản câu hỏi đã hoàn thành, bằng email tới infopremierinternationallawgroup@lawyer.com hoặc gửi tới Tập đoàn Luật Quốc tế Premier, LLC, 575 Anton Blvd Suite 300, Costa Mesa, 92626.

PERSONAL/CONTACT INFORMATION
THÔNG TIN CÁ NHÂN / LIÊN HỆ
IMMIGRATION STATUS/HISTORY (WRITE “N/A” IF NOT APPLICABLE)
TÌNH TRẠNG ĐỊA ĐIỂM / LỊCH SORY (GHI "N / A" NẾU KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG)
INFORMATION ON YOUR MARITAL STATUS (WRITE “N/A” IF NOT APPLICABLE)
THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CỦA BẠN (G WRI "N / A" NẾU KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG)
PERSONAL BACKGROUND (PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS)
BỐI CẢNH CÁ NHÂN (XIN Đ ANT VÌ MỌI CÂU H QUI)

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the above stated is true and correct/Tôi tuyên bố dưới hình phạt khai man theo luật pháp của Tiểu bang California rằng những điều nêu trên là đúng và chính xác